Senter for kvinner med HIV


Life and hope har etablert en dagsenter for kvinner med HIV i byen Dessie i Etiopia. Senteret gir kvinnene opplæring i bl.a. hvordan leve med HIV/AIDS og arbeidstrening. Senteret ble opprettet i 2007 og har fått navnet Jero Jero.

Senteret for kvinner med HIV. Ukessamling med ledelsen. Foto: Kristina Karlsen.
Bakgrunn 
HIV/AIDS problematikken. Dessie har i mange år vært preget familier der den ene eller begge foreldrene har fått påvist HIV eller utviklet AIDS.
HIV/AIDS er i stor grad tabubelagt i Etiopia. Familier som har fått påvist HIV/AIDS blir isolert fra samfunnet. De voksne får ikke jobb eller er ikke i stand til å jobbe, og barna kan bli utestengt fra skole og fritidsaktiviteter. Familiene er følgelig svært fattige. De makter ikke brøfø barna og gi nødvendig omsorg. Mange av barna er også smittet av HIV/AIDS. Flere av kvinnene er eneforsørgere eller har en svært syk mann. De er isolert fra samfunnet. Tigging er utbredt.
Det er ikke uvanlig at barn har mistet en eller begge foreldrene pga. AIDS. De bor gjerne hos en tante, eldre søster eller bestemor. Noen barn har ingen slektninger igjen. De er gatebarn.
NB! Myndighetene i Etiopia gir HIV-smittede gratis medisin. Det betyr at HIV-smittede kan leve et langt liv uten å utvikle AIDS.
Mål
 • Forhindre spredning av HIV/AIDS
 • Øke forsørgerevnen for kvinner med HIV/AIDS
 • Gi kvinner med HIV håp om en bedre framtid
Samarbeid med lokal hjelpeorganisasjon
Senteret for kvinner med HIV drives av den lokale hjelpeorganisasjonen Nigat Integrated Development Association (NIDA), som har sin hovedadministrasjon i Dessie. Initiativtaker og leder for NIDA, Tsega Alemu Workneh, er også leder for Jiro jiro.
Samarbeid med lokale myndigheter
Myndighetene i Dessie har stilt landområde på 150 m2 til rådighet for Jero Jero. Landområdet brukes til å gi kvinnene opplæring i dyrking av grønnsaker for salg.
Hva
Jero Jero tilbyr praktisk opplæring i grønnsaksdyrking, behandling og salg av grønnsaker og regnskap. Senteret er et dagtilbud for 50 kvinner med HIV/AIDS. Opplæringen tar fra 6-9 måneder.
Kvinnene klargjør, planter, vedlikeholder, høster og selger grønnsakene. Kvinnene får utbetalt overskuddet fra salget i form av lønn. En del av overskuddet settes av på en felles sparekonto. Når kvinnene har fullført opplæringen ved senteret kan de søke om lån fra kontoen til å starte sin egen virksomhet.
NIDAs ledelse har ansvar for sparekontoen. 
Selvgående prosjekt

Senteret for kvinner med HIV er i stor grad selvgående. Life and hope følger opp senteret og er i jevnlig kontakt med lederen og kvinnene. Ledelsen i Life and hope besøker senteret en gang i året.
Utfordringer
Selv om Senteret for kvinner med HIV er selvgående, har senteret forbedringspotensiale. De største utfordringene senteret står overfor akkurat nå er:         
 • Gjerdet rundt grønnsaksåkeren var i så dårlig forfatning at hvem som helst enkelt kan forsyne seeg av grønnsakene nattestid. Dette medfører tapte inntekter. 

  Løsning: Sette
  opp et skikkelig gjerde og ansette en vakt som patruljerer åkeren nattestid.
 • Vanning av åkeren er hardt arbeid og tidkrevende. Åkeren vannes manuelt med plastkanne. Vannet hentes i en elv ved siden av åkeren.

  Løsning: Bygge opp et vanningsanlegg. Senteret er i ferd med å spare penger til dette.
 • All møtevirksomhet, samtaler og samlinger foregår utendørs. Dette er problematisk i sterkt solskinn og spesielt i regntiden.

  Løsning: Sette opp en enkel bu som verner mot sterk sol og regn.
 • Grønnsakene selges på markedet i Dessie. Grønnsakene selges under uhygeniske forhold i det de legges på et teppe på bakken uten vern mot sol og regn. Varene blir vanskelige å selge.

  Løsning: Skaffe til veie et lite butikklokale
   med innlagt strøm og vann, og en kjølesdisk. Dette for å slippe å selge grønnsaker under uhygieniske forhold. En butikk vil gi økning i antall kunder, bedre pris for grønnsakene og økt salg. Videre vil kvinnene få erfaring fra hygienisk behandling av grønnsaker, regnskapsføring og butikkarbeid generelt. Life and hope har via organisasjonen AKSEPT skaffet til veie midler til å bygge butikken. Butikken ble innviet høst 2010.

  Les mer på: Grønnsaksbutikk
Ønsker du å gi et bidrag til Jero Jero - Senteret for kvinner med HIV?
 
Kontakt Life and Hope på post@lifeandhope.net
eller på tlf. 45186811/458 61 564
 
Giverkonto: 4202 27 19720 - merk overføringen med "Kvinner med HiV"
 


 Giverkonto: 4202 27 19720
 
 
Ønsker du å gi et bidrag til Jero Jero - Senteret for kvinner med HIV?
 
Kontakt Life and Hope på post@lifeandhope.net
eller på tlf. 901 40 475/      458 61 364
 
Eller sjekk ut nettsiden: